Podmienky používania / Terms and Conditions

Znenie:

Všetky dáta osobnej povahy sú databázovo spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov v informačných systémoch č. 52/1998. K poskytnutým dátam má prístup iba prevádzkovateľ servera goldlist-method.com a tieto dáta nebudú za žiadnych okolností poskytnuté tretím osobám. Používateľove práva sú plne v súvislosti s prístupom k informáciám a ich ochrane podľa §12 a §21 zákona č. 52/1998.

Podmienky registrácie:

Upravujú používanie služieb, poskytovaných serverom goldlist-method.com. Prevádzkuje SQUELLA Company, s.r.o. IČO: 46962522 (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Nasledujúci text je "zmluvným ujednaním", ktorého odsúhlasením sa používateľ nižšie uvedených služieb (ďalej len "Používateľ" či "Používatelia") zaväzuje dodržiavať pravidlá v ňom stanovených (ďalej len "Podmienky registrácie").

V prípade porušenia podmienok registrácie ktorýmkoľvek Používateľom nižšie uvedených služieb môže Prevádzkovateľ uplatniť opatrenia obsiahnuté v týchto podmienkach registrácie.

Tieto podmienky registrácie upravujú nasledujúce prvky používania služieb servera goldlist-method.com.

  • Registrácia do databázy používateľov


ČASŤ 1.

Pravidlá používania servera goldlist-method.com

  • 1. Server goldlist-method.com umožňuje používateľom využívať funkcionalitu, ktorá je spojená len s virtuálnym účtom používateľa.
  • 2. Používateľ má možnosť vrámci svojho virtuálneho účtu pridávať slová a jednotlivé vety do databázy projektu goldlist-method.com.


ČASŤ 2. 

Záverečné ustanovenia


1. Používateľ berie na vedomie, že zriadenie virtuálneho konta v rámci projektu goldlist-method.com má právo využívať všetky vyššie zmienené služby (tj. pridávania slov a slovných spojení do databázy projektu goldlist-method.com, nastavovanie mailových notifikácii a iných).
2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré používateľovi vznikli, pokiaľ používateľ nebude včas informovaný o prípadných akýchkoľvek zmenách ktorýchkoľvek z vyššie uvedených služieb iba preto, že nevyužíva jednu z nich.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu zmluvných ujednaní, zmenu užitia ktorýchkoľvek z vyššie zmienených služieb, a to i bez predchádzajúceho upozornenia. 

Ochrana osobných údajov:

S Vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať dôverne a pracovať s nimi v zmysle znenia Zákona 428/2002 Zb O ochrane osobných údajov. Údaje budú použité iba na účel overenia totožnosti a nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám. Pokiaľ nás o to požiadate, Vaše údaju budú z databázy odstránené.

Prihlasovací login/email je anonymné určenie používateľa a zároveň sa používa na prihlásenie na virtuálny účet. Prihlasovacie heslo sa vygeneruje náhodne. Všetky prihlasovacie údaje sa okamžite odosielajú na váš email. Po prvom prihlásení si heslo môžete zmeniť a doplniť ďalšie údaje do vášho profilu. Nové virtuálne konto môže byť vytvorené len na jedno prihlasovacie meno. Po úspešnej registrácii je potrebné virtuálne konto aktivovať.

Poskytovanie osobných údajov:

Používanie portálu goldlist-method.com nevyžaduje zadanie žiadných osobných údajov.
Niektoré údaje, poskytnuté pri vytvorení virtuálneho účtu majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Prevádzkovateľ portálu goldlist-method.com sa týmto zákonom riadi a koná všetko v súlade s uvedeným zákonom a tak, aby osobné údaje používateľov serveru goldlist-method.com boli ochránené.

Použitie osobných údajov:

Vytvorenie virtuálného účtu vyžaduje zadanie niekoľkých základných osobných informácií. Táto registrácia používateľovi umožní získať niekoľko výhod určených špeciálne pre takto registrovaných návštevníkov. Reklamným agenturám a daľším partnerom budú poskytované iba údaje v agregovanej podobe tak, aby nebolo možné určiť pôvodcov jednotlivých informácií. Poskytnuté mailové adresy sú určené iba pre komunikáciu portálu goldlist-method.com so svojími návštevníkmi. Poskytnuté e-mailové adresy nebudú poskutnuté tretím osobám. Portál goldlist-method.com a jeho prevádzkovatelia, si vyhradzujú právo použiť mailové adresy registrovaných uživateľov k zasielaniu informácií o novinkách a nových službách portálu a prevádzkovateľa portálu. Súčasťou týchto správ môžu byť taktiež reklamné informácie, ktoré budú vždy jasne označené a nepresiahnú polovicu zasielanej správy. Portál goldlist-method.com môže zaslať maximálne jednu správu s reklamnou informáciou týždenne. Každý registrovaný uživateľ má právo zasielanie týchto správ zo strany portálu goldlist-method.com a ďalších webov prevádzkovaných prevádzkovateľom projektu goldlist-method.com kedykoľvek zakázať, a to buď už pri prvotnej registrácií či kedykoľvek neskôr. Portál goldlist-method.com a jeho prevádzkovatelia, učinia všetko, čo je v ich silách, aby ochránili údaje registrovaných používateľov pred zneužitím a s výnimkou agregovaných údajov ich nebudú poskytovať tretím osobám. Tento záväzok sa nevzťahuje na údaje, ktoré môže požadovať Policajný zbor Slovenskej republiky či iné štátne orgány podľa platných právnych predpisov.

Práva používateľa portálu

Podľa Zákona o ochrane osobných údajov má každý používateľ, ktorý poskytol osobné údaje, právo písomne (alebo formou mailu) požiadať správcu dát o poskytnutie informácií o tom, ktorými osobnými údajmi o ňom správca disponuje.